Κατηγορίες

Όροι Χρήσης

Ο Χρήστης-Επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης Χρήσης που ακολουθεί, πριν από την είσοδο-επίσκεψή του στο δικτυακό τόπο του Collector's shop International (www.collector-shop.info) και την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρερχομένων υπηρεσιών.

Η είσοδος του Χρήστη-Επισκέπτη στον δικτυακό τόπο του Collector's shop International συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του και τη δέσμευσή του, έναντι του κάτωθι φορέα Collector's shop International, με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί .

Εάν ο χρήστης-επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Collector's shop International

Σύμβαση χρήσης

Ο χρήστης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.collector-shop.info δίνει τη συγκατάθεσή του και αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο των ιστοσελίδων αυτού, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές :

 

Ορισμοί 

www.collector-shop.info
Είναι δικτυακός τόπος στο Διαδίκτυο (Internet World Wide Web). Σε συγκεκριμένες σελίδες η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για μέλη τα οποία κατέχουν ατομικό κωδικό χρήστη (password). Περαιτέρω το www.collector-shop.info είναι αλληλεπιδραστική δέσμη online πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες. Μέσω του www.collector-shop.info είναι δυνατή η αγορά από τους χρήστες-επισκέπτες προϊόντων (E-Commerce). 

ΧΡΗΣΤΗΣ:
Είναι το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στο www.collector-shop.info

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ:
Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ιστοσελίδες του www.collector-shop.info, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
Είναι ο κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε έναν συνδρομητή του www.collector-shop.info και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των παρερχομένων υπηρεσιών.

Κωδικοί Πρόσβασης (password)
Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλο ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης του www.collector-shop.info από το χρήστη. Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε χρήστη είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο.

Ευθύνη Χρήστη-Επισκέπτη
Ο Χρήστης-Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου www.collector-shop.info αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο Χρήστης-Επισκέπτης του www.collector-shop.info απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το www.collector-shop.info και τις υπηρεσίες του κατά τρόπο άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικό προς αυτό.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του www.collector-shop.info, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.collector-shop.info και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης ο Χρήστης-Επισκέπτης απαγορεύται να στέλνει (upload) ή να εκπέμπει στοιχεία του www.collector-shop.info μέσω φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων. Κατ΄ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Δίκτυο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης-Επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.collector-shop.info στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του www.collector-shop.info παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Το www.collector-shop.info αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συναγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το www.collector-shop.info δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.collector-shop.info δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το www.collector-shop.info δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης-Επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το www.collector-shop.info.

Το www.collector-shop.info αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες-χρήστες του Δικτύου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
Το www.collector-shop.info δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δίκτυο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Το www.collector-shop.info παρέχει στους επισκέπτες- χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Τροποποιήσεις
Το www.collector-shop.info διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο της Σύμβασης Χρήσης καθώς και για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.

Λοιποί όροι
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του Χρήστη-Επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή, στην ηλεκτρονική της μορφή.